התקשרו להורים ברשת Logo

תקנון שימוש - הורים ברשת


("תקנון שימוש באתר הורים ברשת (להלן: "הורים ברשת", "אתר")

גולש, מומחה ובעל עסק יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר הורים ברשת horimnet.co.il

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין הורים ברשת ו/או בינך ובין המפרסמים ו/או המומחים שכותבים ו/או עונים באתר. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. יודגש, כי גם אם תחליט שברצונך להשתמש בחלק מהאפשרויות באתר - עליך לקרוא את התקנון כולו.

האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

האתר מציע מידע מאמרים מקצועיים ותוכן שיווקי בחלקו בתחומים הקשורים לעולם ההורות ומביניהם: טיפול פסיכולוגי, הדרכת הורים, לקויות למידה, סיפורי הורים, תזונת והתפתחות, שינה והנקה, ועוד. כמו כן, מציע האתר לאנשי מקצוע ובתי עסק בתחום ההורות, לפרסם את תחום עיסוקיהם באמצעות הצגת פרופיל אישי וחבילות פרסום. מבין אנשי המקצוע בתחום: פסיכולוגים, התפתחותיים, חינוכיים וקליניים, עובדים סוציאליים קליניים, מטפלים משפחתיים, זוגיים, מנחי הורים, מאמנים, מגשרים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, מטפלים באומנויות, מטפלים דידקטיים וכיו"ב. פרופיל אישי מאפשר לכל איש מקצוע להציג עצמו רק בתחומים הרלוונטיים לתחומי עיסוקו.
ראה פירוט לגבי אנשי מקצועי / תחומי מומחיות.

כללי

1.       גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר. הורים ברשת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

2.       אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של באתר או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של הורים ברשת.

3.       המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי ו/או ייעוץ בתחומים שונים ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. הורים ברשת אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י המשתמש.

4.       מובהר בזה כי על כל משתמש ו/או גולש לקרוא בעיון את כל התקנון ולא רק חלק ממנו, שנראה לו כמכוון למהות שימושו באתר. רק תנאי התקנון כולו בשלמותו יחולו על כל שימוש ושימוש.

5.       באם המשתמש יתקשר עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש במידע אשר באתר, הורים ברשת לא תהיה אחראית, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שהיו ו/או שיהיו למשתמש כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהתקשרויות אלו.

6.       הורים ברשת איננה מתחייבת לגבי זמינות כלשהי של צוות האתר לתמיכה טכנית עבור המשתמשים.

7.       הורים ברשת אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשרות, אצל הורים ברשת, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

8.       בשום נסיבות לא תחול על הורים ברשת ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להורים ברשת ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

9.       אין הורים ברשת מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו במרכז יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסויים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והורים ברשת לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הורים ברשת אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתכמות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימשו במרכז המידע בכללותו, או הסתכמות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר מכל סוג שהוא, ולרבות כאלו שיתפרסמו ו/או נרחבו ע"י צדדים שלישיים. כמו כן, הורים ברשת אינה אחראית אם תוך כדי הקישור יגיע המשתמש לאתרים שאינם מתאימים לרוחו ו/או לגילו של המשתמש, והאחריות היא על המשתמש בלבד.

10.    כל ציטוט האתר שייעשה ע"י משתמש ו/או גולש ו/או כל אדם אחר, ייעשה לצד ציון שמו של המומחה או המפרסם שניסח את הציטו ולצד שמה של הורים ברשת.

קניין רוחני

1.       זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הורים ברשת ובשירותים הניתנים ע"י האתר הינם של הורים ברשת, או של צדדים שלישיים שהעניקו הורים ברשת הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, הורים ברשת הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הורים ברשת או באמצעות רובריקת "שיתוף" ה- share באתר, אלו מקושרים לאתר.

2.       הורים ברשת אינה אחראית למצב בו המשתמש או הגולש גורם להפרה ו/או מפר של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים.

קהילות תמיכה

1.       האתר מאפשר לגולשים לשתף בדעותיהם, לכתוב הודעות, תגובות לכל המתפרסם באמצעות דירוג מאמרים, בתחתית העמוד, האתר אינו אחראי להודעות ו/או לדברי גולשים אחרים.
בכניסתך לאתר הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט לעיל ולהלן. כמו כן, הינך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש באתר שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.
הינך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך שהורים ברשת אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת הודעות הגולשים.
הורים ברשת אינה אחראית לכל אובדן או נזק, רגשי פיזיב, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפיה או בשימוש במידע באתר או בתגובות הגולשים, או מצפיה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות למקורות אינטרט ו/או מקורות אחרים המופיעים בו.
התוכן וההודעות המופיעים בתחתית המאמרים הם באחריות הבלעדית של הגולשים באתר.
כמו כן, בשימוש באתר ובזמן קריאת התגובות למאמרים או לתכנים אחרים באתר הינך עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מהורים ברשת בענין זה.
הורים ברשת אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה באתר

2.       הורים ברשת אינה אחראית לזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים באתר ויכול כי זהותם אינה זהותם האמיתית.

3.       כל המשתתף ו/או מומחה ו/או בעל עסק ו/או הגולש באתר מתחייב:

·      לא למסור בהודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

·      לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

·      לא לפגוע בפרטיותו של גולש או אדם אחר, ובין היתר, לא להעביר מידע על גולש או אדם אחר לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי או כל אמצעי זיהוי אחר ללא אישור מראש של אותו אדם.

·      לא למסור בהודעה מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

·      לא לשלוח חומר הכולל וירוס העלול לגרום לנזק לשאר הגולשים בכלל והורים ברשת בפרט.

·      לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

·      לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות, אלא באישור ובהסכמה של הורים ברשת.

·      לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת ללא אישור מראש ובכתב של הורים ברשת.

·      לא להפיץ חומר שהפצתו ו/או פרסומו אסור על פי דין.

·      לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים, מכל סוג שהוא, לרבות תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

·      לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בתגובות באתר.

·      לא להעלות קבצים המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ולרבות זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות וכד'.

4.       הורים ברשת רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של הורים ברשת או של מי מטעמה, חורגת מהראוי שיהיה בעיניה באתר, לרבות, אך לא רק, תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה. כאמור, הורים ברשת אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהייה לך כל טענה כנגד הורים ברשת ו/או מי מטעמה.
המשתמש ו/או שולח ההודעות באתר  מסכים בזאת ומתחייב לשפות את הורים ברשת בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

5.       הורים ברשת אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש האתר, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

1.       אם השימוש שעשה המשתמש בתגובות האתר אינו חוקי.

2.       אם המידע שהמשתמש עשה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו.

3.       אם המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת האינטרסים של הורים ברשת.

4.       אם המידע נדרש לשם שלא ייגרם נזק לאדם אחר, ולרבות הגנה על חיי אדם.

5.       אם הורים ברשת תידרש לגלות את המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי מכל מין וסוג שהוא.

הורים ברשת תהייה רשאית להפסיק באופן מיידי, וללא מתן הודעה מראש, את מנוי המשתמש באם נקט באחת מפעולות הנ"ל ולמשתמש לא תהייה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך כנגד הורים ברשת.

6.       המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד משתמשים אחרים ו/או חומר פרסומים ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים להורים ברשת.

7.       המשתמש מסכים ומאשר להורים ברשת  ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני האתר ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם בהורים ברשת ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי הורים ברשת, לרבות ליחסי ציבור ולקידום אתר הורים ברשת באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתמש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהורים ברשת תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני המשתמשים, כאמור.

8.       כל שימוש על ידי צד ג' בתכני האתר בכלל ובתגובות באתר, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911. למען הסר ספק, מובהר כי שימוש בתכני התגובות על ידי הורים ברשת ו/או מי מטעמה, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעל הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.

9.       המשתמש מתחייב לפטור את הורים ברשת מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין לתכני התגובות באתר.

10.    בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את הורים ברשת בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו להורים ברשת, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים וזאת מיד לאחר דרישתה של הורים ברשת, והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי הורים ברשת בקשר עם התכנים האמורים.

תגובות באתר , דירוג מאמרים

1.       האתר מציע לכל גולש ומשתמש להגיב למאמרים, לדרגם וכן לדרג פעילויות באתר.

2.       האתר אינו אחראי לתגובות או לתשובות שיועלו לאתר, אלו מקושרות לפייסבוק האישי של הגולש, ולא תהיה לגולש ו/או למשתמש כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד האתר בשל כך.

3.       האתר איננו אחראי לנכונות הפרטים שמסרו המומחים ו/או בעלי המקצוע באשר למומחיותם, והוא רשאי, אך אינו חייב לבדוק את עצם מומחיותם ו/או השכלתם, ופעילותם של בתי העסק. יחד עם זאת, לגולש לא תהיה כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה כנגד האתר בשל כך.

4.       יודגש שהתגובות באתר אינם מהווים מענה לשעת חרום. האתר אינו מתחייב ליתן מענה בכלל ומענה מיידי בפרט. על כן, אל לגולשים שמצוקותיהם דורשות טיפול דחוף ומיידי לפנות בשאלות ותגובות למאמרים.

5.       המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ בכל תחום שהוא או תחליף לו ואינו מהווה המלצה. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהורים ברשת ו/או מהמומחה כל אחריות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה, יש לבחון כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות וכי עליו לפנות למומחה המתאים לכל מקרה ומקרה לצורך התייעצות מפורטת ומקצועית יותר. הגולש ו/או המשתמש מתחייב שלא לפרסם כל מידע מהאתר תחת שמו שלו, וכמו כן לא לעשות שימוש שונה מהשימוש שהובא באתר, ולא לעשות כל שימוש בהקשר אחר, ו/או שלא במדוייק לפרסום שבאתרת כל שימוש אחר ו/או שונה ו/או בהקשר שונה יהיה על אחריותו של המפרסם ו/או של המשתמש.

6.       אין באזכור פרטי מומחה ו/או בעל מקצוע כלשהו ו/או נותן שירותים כלשהן ו/או קישור אליהם על ידי האתר כדי להוות המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.

7.       מובהר בזאת כי אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מן הנ"ל.

8.       מובהר בזאת כי הורים ברשת ו/או מי מטעמם אינם מחוייבים, לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר. כמו כן, הורים ברשת איננה מתחייבת למשך הזמן בו תענה כל הפנייה.

9.       הורים ברשת, ו/או המומחים, ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למפנה השאלה בגין התקשרות עם מומחה זה או אחר, שהשאלה הועברה להתייחסותו, ו/או בגין כל הסתמכות שהיא על התשובות שנשלחו, הנעשית על דעת עצמו של המשתמש ולא תהיה למשתמש תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך כנגד הורים ברשת, המומחים ו/או מי מטעמם.

10.    המשתמש ו/או הגולש מתחייבים בזה לשפות את הורים ברשת, המומחים ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למי מהם בעקבות השימוש באפשרות זו, לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשלמם נועדו.
כמו כן, המומחה, נותן התשובה ו/או העצה, מתחייב בזה לשפות את הורים ברשת, ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם להם בעקבות השימוש בתגובות האתר , לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמם נועדו.

11.    המשתמש ו/או הגולש שואל השאלה, מאשר כי בפנייתו הוא מסכים לקבל תשובות ו/או מידע לכתובת הדואר האלקטרוני שמילא המשתמש, שואל השאלה.

פרופיל אישי למומחים, המטפלים ובעלי העסק (להלן: "מומחה ובעל עסק הורים ברשת")  

1.       חלק זה באתר יכלול פרופיל אישי של מומחים, מטפלים ובעלי עסקים בתחום העיסוקיהם תחת עמודים "המומחים שלנו" ו"פעילויות"  כמו כן, חלק זה אתר מאפשר לאלו המעוניינים להוסיף שמם ותחום עסיקויהם ולהירשם לאתר באופן באמצעות תשלום ידי פניה מקדימה הורים ברשת בבקשה להירשם.

2.       הורים ברשת אינה מחוייבת להסכים לכלול באתר את כל מי שביקש להיכלל בו, ולכל מי שביקש להיכלל בו וסורב לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הורים ברשת, ו/או מי מטעמה, בשל כך. כמו כן, הורים ברשת רשאית להסיר את רישומו של מומחה ובעל העסק מכל סיבה שהיא, ו/או אם נבדק על ידה ולא נמצא מתאים להגדרת מומחה בקטגוריה בה ביקש להירשם.

3.       הורים ברשת רשאית, אך איננה חייבת, לבדוק את מומחיותם של המומחים שיופיעו באינדקס, וזאת ע"י בדיקת תעודות השכלה והסמכה, שהוצאו ע"י מוסדות להשכלה ו/או של איגודים מקצועיים.
מומחה שנבדק על ידי הורים ברשת ונמצא מתאים להגדרת מומחיותו, יצויין לידי שמו כי הוא אכן נבדק ע"י האתר (לעיל ולהלן: "תו נבדק")
קבלת תו נבדק תהיה  מותנת בעמידה בקריטריונים של חוק ו/או איגוד מקצועי רלוונטי ו/או תעודות הסמכה ו/או בדיקת רישיונות עסק מורשה ו/או בדיקת טלפונית. אם המטפל לא ימצא מתאים לקטגוריה בה יבקש להכלל, יוסר הקטגוריה ויועבר קטגוריה מתאימה, על פי שיקול דעתה של האתר ועל פי הקריטריונים המפורטים בפרק זה של האתר.

4.       הקריטריונים של הורים ברשת, לפיהם יחליט, באם ליד שמו של מומחה שנבדק על ידו לציין "תו נבדק" ייגזרו כדלקמן:
בתחומים בהם קיים רישוי ו/או הסמכה מוגדרים על פי חוק ו/או על ידי איגוד מקצועי מקובל, ייגזרו הקריטריונים על פי המוגדר בחוק או המוגדר על ידי האיגוד המקצועי. במקרים ו/או בתחומים בהם אין רישוי והסמכה מוגדרים על פי חוק ו/או על ידי איגוד מקצועי, ההחלטה בעניין קבלת מומחיותו של המומחה ע"י האתר - תעשה על פי קריטריונים שייקבעו על ידי האתר תוך התבססות על גופים מובילים בתחום.

5.       מודגש בזה, כי למומחה לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה מהורים ברשת  בכל מקרה בו לא הסכימו להוסיף לידו תו נבדק, ו/או לא הסכימו לבדוק את מומחיותו ו/או לא הסכימו להכלילו תחת קטגוריה, מכל סיבה שהיא.

6.       הורים ברשת רשאית לבקש ממומחה או בעל עסק המופיע תחת "המומחים שלנו" או "פעילויות" שמעוניין להופיע בו להראות לה מסמכים המעידים על מומחיותו או תחום עיסוקו.
אם המטפל מעונין לקבל אישור נבדק מטעם האתר, בקשת ההצטרפות תלווה במשלוח של פרטי השכלתו של המומחה, תוך שליחת העתקי תעודות מקוריות וכן תוך ציון ניסיונו של המומחה ודרכי הטיפול שלו.

7.       הורים ברשת לא תהיה אחראית בשום צורה לתעודות מזוייפות, שיוגשו לה על ידי המומחים, ו/או מי שמתחזים להיות מומחים ולא תהיה אחראית על תעודות שהוצאו על ידי גוף שאין לו הסמכה להוציא תעודות מהסוג שהוצאו, ולא תהיה לגולש ו/או למשתמש כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בשל כך כנגד הורים ברשת ו/או מי מטעמה. כמו כן, הורים ברשת לא תהיה אחראית במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לגולש ו/או למומחה בגין שימוש בתחום זה באתר.

8.       הגולש ו/או המשתמש ו/או המומחה ישפו את הורים ברשת בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם לה בשל תביעה שהוגשה כנגדה בשל כל האמור לעיל ובשל השימוש במתחם "המומחים" או "בעלי העסק".

9.       הורים ברשת רשאית בכל עת להתחיל לגבות או להפסיק לגבות תשלום עבור פרסום במתחמי מומחים או בעלי העסק. הורים ברשת רשאית להודיע על כל שינוי בתנאי התשלום, או על התחלת גביית תשלום, 7 ימי עסקים לפני שתערוך שינוי חד צדדי בתשלום ו/או בתנאי התשלום ו/או בסכום התשלום. ההודעה תופיע הורים ברשת ו/או במשלוח הודעה אישית אלקטרונית למומחה.
עם התחלת הגביה של תשלום עבור שירותי הפרסום, תחתים הורים ברשת את המומחה על תנאי התקשרות שיגדירו את הסכום והכללים לשינויו, צורת הגבייה, תקופת ההתקשרות,תנאי ההפסקה, טיפול בתקלות וכיו"ב.

10.    הורים ברשת לא תהיה אחראית לכל נזק, שייגרם, אם ייגרם, לפרסום ולא תשפה בכל צורה שהיא את המומחה במקרה של הפרעה בשירות, ו/או תקלה מכל צורה שהיא ולכל זמן שהוא - ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - יחול האמור בסעיפים 8 ו-9 בפרק הכללי.

באנרים, שטחי פרסום ועמודי מבצעים

1.       הורים ברשת תהייה רשאית לפרסם מודעות ו/או פרסומות בתחומים הקשורים להורים, לרבות, פרסום של מומחי, סדנאות, ימי עיון, השכרת קליניקות וכיו"ב. וכן פעיליות ומוצרים המיועדים, למשפחה, הורים וילדים. הפרסום יהיה בתשלום או ללא תשלום לפי תנאים שתקבע הורים ברשת ואשר תהיה רשאית לעדכנם, מעת לעת, על פי שיקול דעתה.

2.       להורים ברשת תהיה שמורה הזכות להסיר כל פרסום שאינו ראוי, הולם, פוגע ו/או שאינו קשור לתחומיו של אתר זה. להורים ברשת שמורה הזכות להגביל את אופן הפרסומים ו/או לדחות בקשות מסוימות, וזאת על פי שיקול דעתה, ו/או של מי מטעמה, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהתאם לסיכומים שנקבעו עם כל גורם חיצוני שיפרסם הורים ברשת.

3.       הורים ברשת רשאית לשנות את התוכן ו/או את המבנה של הפרסום. הורים ברשת רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, להורים ברשת קיימת הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הורים ברשת, ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

4.       האתר כולל מידע מסחרי ופרסומי (מודעות, אירועים, קישורים לאתרים וכו') הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, בתמונות או בקול.

5.       הורים ברשת איננה מתחייבת על חשיפת המידע הפרסומי של המבקש לפרסם לכמות גולשים מסוימת, אלא אם כן ייקבע אחרת. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הורים ברשת ו/או מי מטעמה בגין היקף החשיפה שלך בכל חלקי האתר.

6.       הורים ברשת לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפרסום.

7.       פרסום מידע מסחרי או פרסומות אינה מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. השימוש בהם לפי בחירתו ועל אחריותו של המשתמש. יש להתייחס בזהירות למידע שמתפרסם באינטרנט ולהשתמש בו בתבונה. מודגש בזה כי במידע מקצועי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

8.       הורים ברשת אינה אחראית לזמינות השירות, לתוכן, לצורך, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים לרבות ע"י צדדים שלישיים.

9.       הורים ברשת אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש ומהפרסום באתר. מלוא האחריות על כל מידע אשר מתפרסם הוא של המפרסם.

10.    לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הורים ברשת בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הורים ברשת ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותי האתר ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

11.    בכל מקרה הורים ברשת אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירות ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים המפורסמים באתר, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.

12.    מובהר בזאת כי הורים ברשת אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למפרסם כתוצאה ממדיניות הנהלת האתר כפי שזו באה לידי ביטוי בתקנון זה, ככל שהמפרסם לא עמד בכל הוראות תקנון זה או חלק ממנו לרבות הזדהות מלאה, מסירת פרטים רלבנטיים, מלאים ונכונים וכו'. הורים ברשת שומרת לעצמה את הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם המודעות המפרסמות בלוחותיה על ידי מי מהגורמים הנזכרים בפרק זה עומדות בכל הוראות התקנון ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנונה בכללותו.

מידע שימושי באתר

1.       הורים ברשת מציעים למשתמש מידע שימושי, בו יוכל הגולש למצוא אידקס ורשימות של שירותים פסיכולוגים כללים, תקנים, חוגים שירותים ממשלתיים בתחום ההורות וכן לקסיקון מונחים הקשורים בתחומי הפסיכולוגיה, הריון, לקויות למידע, ועוד. כמו כן, ישנם מאמרים שהם הינם "המלצות" / "טיפים" וכיו"ב נתונים שיכולים לעזור ולהאיר אור למי שמתעניין בנושאים מסויימים, לפעמים אלו נשענים גם על בבליוגרפיה, מאמרים ועל מקורות שנכתבו על ידי צדדים שלישיים ואתרי אינטרנט חיצוניים.
בכל מקרה בו המידע נשען על מקור שלישי, הדבר יצוין מפורשות.

2.       מובהר בזה כי אין באמור כי המידע השימושי באתר הינו המלצה לגבי שיטות טיפול מסויימות ו/או המלצה לטיפול במקום ספציפי מסוים. תוכן זה אינו מהווה תחליף לייעוץ עם אנשי מקצוע.

3.       הורים ברשת אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו במרכז יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והורים ברשת לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הורים ברשת אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתכמות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימשו במרכז המידע בכללותו, או הסתכמות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר מכל סוג שהוא, ולרבות כאלו שיתפרסמו ו/או נרחבו ע"י צדדים שלישיים. כמו כן, הורים ברשת אינה אחראית אם תוך כדי הקישור יגיע המשתמש לאתרים שאינם מתאימים לרוחו ו/או לגילו של המשתמש, והאחריות היא על המשתמש בלבד.

פרסום

יתכן ובאתר יופיעו פרסומים ופרסומת בתשלום. הורים ברשת אינה אחראית לתוכנם של הפרסומים ואינם אחראים על כל מידע מסחרי, פרסומי ו/או שיווקי שיופיע באתר. הורים ברשת אינה מוודאת ואינה מעצבת ו/או עורכת את תוכן הפרסומות או אמיתותן. האחריות לתכניהם של הפרסומים ולכל תוצאה ו/או נזק שייגרם מהם היא על המפרסם בלבד. הפרסום אינו מהווה בשום פנים המלצה של הורים ברשת להשתמש במוצר שפורסם או לצרוך אותו בכל דרך אחרת, ואינו מהווה עידוד כלשהו מצד הורים ברשת לרכוש את המוצר המפורסם הורים ברשת אין כל אחריות באשר לכל עסקת מכירה / קניה ו/או אחרת שתעשה בין הגולש למפרסמים.